دستگاه VIDAS تنها ایمونوانالایزری است که هم دستگاه وهم کیتها دارای تائیدیه FDA بوده شبانه روز روشن بوده وقادربه انجام آزمایشات هورمونی وایمونولوژیک بصورت اورژانس بادقت وصحت نزدیک به صددرصد می باشد.درآزمایشگاه دکترسزاوارتستهای عملکردتیروئید،هورمونهای جنسی،تومورمارکرها،آزمایشات مربوط به سقط جنین(TORCH ) وبسیاری آزمایشات هورمونی وایمونولوژیک دیگر بااین دستگاه انجام می شوند.

Leave a Reply