بخش هورمون شناسی

بخش هورمون شناسی آزمایشگاه دکتر سزاوار مجهز به ایمنوآنالایزر تمام اتوماتیک VIDAS و دستگاه های ELISA و RIA می باشد.

دستگاه VIDAS به دلیل حذف عوامل مداخله ای مختلف من جمله خطاهای اپراتوری دقت و صحت آزمایشات را تا حدود 100% افزایش داده است علاوه براین امکان انجام آزمایشات هورمونی و ایمنولوژیک به صورت اورژانس نیز میسر گردیده است.

آزمایشات زیر دراین آزمایشگاه بصورت روزانه و در صورت لزوم بصورت اورژانس قابل انجام می باشند:

:TFT

T3, T4,T3 UP, TSH, Free T3, FreeT4, Anti Tpo, Thyroglobulin, Anti –Thyroglob
:TORCH

Toxoplasma (G&M) , Rubella (G&M) , CMV(G&M) , HSV (G&M)
:Fertility

Beta HCG Titer, FSH, LH, LTH, Testesrone, DHEA-SO4- Estradiol
:Tumor Markers

CA125, CA19-9, CA15-3, AFP, CEA, Total PSA, Free PSA
:HEPATITIS & OTHER INFECTIONS

HBs Ag & Ab , HBe Ag & Ab, HBc Ab (Total & IgM)
HCV Ab, HDV Ab, HAV Ab (Total & IgM) ,HIV1 & HTLV2, Hydatic cyst Ab
Mycoplasma (G&M), Chlamydia(G&M), H.Pylori (IgG, IgM, IgA)
:MISCELLANEOUS

Anti CCP, ANA, Anti DNA, Total IgE, Cortisol, GH, IGF-1
B2 Microglobulin, Ferritin , Digoxin, D-Dimer ,Troponin I ,Vitamin D, MicroAlbumin