بخش هماتولوژی

آزمایشات بخش هماتولوژی توسط دستگاه های اتوماتیک ذیل انجام می شود:

  1. دستگاه سل کانترفول دیف تمام اتوماتیک Mythic 22، ساخت کمپانی اورفی ORPHEE  سوئیس جهت انجام آزمایشات شمارش کامل سلول های خونی(CBC)
  2.  کواگولومتر اتوماتیک Stago فرانسه جهت آزمایشات انعقادی
  3. دستگاه ESR Analyser , Lena (اسپانیا ) جهت انجام سدیمانتاسیون اتوماتیک طی 24 دقیقه
  4. دستگاه Nyco Card (انگلیس ) جهت انجام آزمایش HbA1c, D-dimer وCRPکمی ومیکروآلبومین بصورت اورژانس

کنترل کیفیت آزمایشات بخش هماتولوژی نیز توسط روش های کنترل کیفی داخلی(چارت های کنترل کیفی وقوانین وستگارد)و روش های کنترل کیفیت تکمیلی (دلتا چک , لمیت چک و فرمول چک ) انجام می شوند.