بخش بيوشيمی

بخش بیوشیمی مجهز به دستگاه‌های اتوانالایزر، فتومتر و اسپکتوفتومتر، نایکوکارد، TLC، و فلیم فوتومتر GVD می باشد .کنترل کیفیت آزمایشات به روش آماری با استفاده از کالیبراتور Trucal u و دو نوع سرم کنترل نرمال و بالا (Trulab N & P) و توسط قوانین وستگارد انجام میشود. کلیه‌ی نتایج خارج از رنج نرمال مجددا تکرار می شوند تا پزشکان محترم با اطمینان کامل از جواب‌های ارائه شده تجویز پزشکی نمایند. نمونه‌های کنترلی در هر سری کاری مورد استفاده قرار گرفته و نتایج حاصله توسط مسئول فنی مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین کیت‌های جدید خریداری شده در بخش کنترل کیفی آزمایشگاه ابتدا CV و bias آن‌ها تعیین گردیده و چنانچه خطای کلی آن ها از خطای مجاز قابل قبول (total allowable error) بیشتر نباشند مورد استفاده قرار می گیرند. ظروف و وسایل نمونه برداری نیز از نظر دقت و صحت (bias,cv) در واحد کنترل کیفی ارزیابی می شوند.