آزمایشگاه دکتر سزاوار براساس نیازهای واحد های فنی و اداری نیروهای شایسته را استخدام می‌کند.
افرادی که دارای شرایط مورد نیاز باشند برای آزمون و مصاحبه دعوت خواهند شد.
قابل توجه متقاضیان همکاری با ازمایشگاه
تکمیل فرم همکاری برای آزمایشگاه دکتر سزاوار تعهدی ایجاد نمی‌کند.
تقاضای همکاری با آزمایشگاه فقط با تکمیل اطلاعات شما در وب سایت رسمی آزمایشگاه انجام می‌گیرد.
مطالب مندرج در سایر وب سایت ها و نشریات کاریابی و استخدامی به هیچ وجه مورد تایید آزمایشگاه نیست.