دستگاه آنتی بیوگراف باقابلیت تعیین درصدحساسیت باکتریها به آنتی بیوتیکها بارسم گرافهای مربوطه براساس استانداردهای CLSI در بخش میکروبیولوِژی راه اندازی گردید.این دستگاه همچنین قادراست براساس نتایج تستهای اختصاصی باکتریها ؛جنس وگونه باکتری راتعیین نماید.

Leave a Reply