آزمایشگاه دکترسزاوارمجهزبهدستگاه نایکوکاردانگلیس با قابلیت انجام آزمایشات D-dimer ،Hb A1c،CRP Titer و میکروآلبومین ادراربصورت اورژانس می باشد.

Leave a Reply