برنامه آزمایشات تخصصی

آزمایشات روزانه

T3 -T4 - T3 up - TSH - FT4 - FT3- Anti TPO- Anti TG – Thyroglobulin - PTH
TFT
Beta HCG - Beta HCG Titer – FSH – LH – Prolactin – Progestrone - Esteradiol - Testestrone - DHEA.SO4 17(OH)Progestrone – Insulin– IGFBP3
FERTILLITY/ REPRODUCTION
Toxo( IgG/IgM ) - Rubella( IgG /IgM)
TORCH
CEA - AFP - Total PSA - Free PSA - CA125 - CA15-3 - CA19-9
TUMOR MARKERS
HBc Ab( Total & IgM) - HBs Ag - HbsAb - HCVAb - HIV1,2 HTLV1,2
Hepatitis/ Retroviruses
Vit B12 - Vitamin D3 - AMH - C4 -C3 - lupus anti coagulant – ACE – GGT –– IgG – IgM – IgA - D.dimer Troponin I -Fibrinogen – Aldolase - Transferin - Li - CU - G6PD - LE Cell - Ferritin – Microalbumin - CRP Titer – H.S.CRP - Lactat - HbA1c - HbA2 - TIBC – Fe – ZN – Mg – Na – K – Lipase – Amylase - Stone Stone analysis - Calprotectin Stool
MISCELLANEOUS

آزمایشات هفتگی

Hb Electerophoresis – Pr Electrophoresis - C.ANCA - P.ANCA - HLA(B5-B27-B51-B8) - Digoxin - ACTH Anti TTG(IgG) - Antiphosplipid Ab(IgG/IgM) - Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM) - Metanefrin – Normetanefrin C.peptide - B2 Microglobulin - H.Pylori(IgG/IgM/IgA) - Pappa - Free BetaHCG – InhibinA – Un.Estriol CMV(IgG / IgM) – HSV (IgG / IgM)
شنبه
Hydatic Ab - IgE – Ceruloplasmin - Protein C – Protein S - Free Testostron – DHT - Anti CCP - Cortisol Anti TTG(IgA) – ANA - Anti DNA– GH - HbeAg – HbeAb - HAVAb( Total & IgM)
یکشنبه
Hb Electrophoresis - Pr Electrophoresis – Immuno Electrophoresis – ANCA - C.ANCA - P.ANCA – Digoxin C.Peptide - HLA(B5-B27-B51-B8) - ACTH - ASCA - HDV Ab - EBV(IgG/IgM) - Anti TTG(IgG) Antiphosplipid Ab(IgG/IgM) - Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM)- Anderstandion - C.peptide - B2Microglobulin H.Pylori(IgG/IgM/IgA)
دوشنبه
FTA - VZV(IgG/IgM) - IgE - Anti Gilliadin – Listeria (IgG/IgM) – Vit A - Vit E - Anti CCP- Anti TTG(IgA) - ANA - Anti DNA - Pappa - Free BetaHCG – Inhibin A – Un. Estriol - CMV(IgG / IgM) – HSV (IgG / IgM)
سه‌شنبه
Hb Electrophoresis - Pr Electrophoresis - C.ANCA - P.ANCA -Digoxin - HLA(B5/B27/B51/B8) – Cortisol Anti TTG(IgG) - Antiphosplipid Ab(IgG/IgM) - Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM)-Chlamydia(IgG/IgM) ACTH - Ceruloplasmin – ProteinC – ProteinS - C.peptide - B2 Microglobulin – Free Testostron - H.Pylori(IgG/IgM/IgA) – DHT – GH - HbeAg - HbeAb- HAVAb( Total & IgM)
چهارشنبه
EBV(IgG-IgM) – IgE – ASCA - Anti CCP - Anti TTG(IgA) - ANA - Anti DNA
پنجشنبه
Pyrovate - Aldostron - Myco(IgG/IgM) – Anti TrombinIII - CH50
جوابدهي 7 روزه
  • سایر آزمایشات روتین به صورت روزانه انجام می گردند.
  • آزمایشات غربالگری دابل مارکر ،تریپل مارکر ، کوادراپل مارکر،Sequential و Contingent سه بار در هفته انجام می شوند .
ایمیل :info@drsezavarlab.com
ساعت کاری:7 صبح الی 9 شب

(پنجشنبه ها 7 صبح الی 8 شب)

تلفن : 38436558-051
تلفكس : 38436978-051

آدرس :خراسان رضوی، مشهد، احمدآباد،
خيابان عارف، نبش عارف 5، پلاك 15، ساختمان پزشكان بهار