آزمایشگاه دکترسزاوارمجهزبه دستگاه اتوماتیک آنالیزاسپرم مدل SQA IIC-P ساخت کمپانی USA MES می باشد.همچنین پروسسینگ وآماده سازی اسپرم جهت IUI باکیتهای دارای تاییدیه FDA به روشهای Swim up وگرادیان (Swim down) و swim up after swim down انجام می شوند.

Leave a Reply