عنوان خبر :  افتتاح بخش آسیب شناسی آزمایشگاه دکترسزاوار
شرح خبر :   بخش آسیب شناسی آزمایشگاه دکترسزاواربامسئولیت فنی جناب آقای دکترعلی صادقی،متخصص پاتولوژی بالینی وتشریحی(MD.APCP)افتتاح گردید.