بخش هماتولوژی

آزمایشات بخش هماتولوژی توسط دستگاههای اتوماتیک ذیل انجام می شود: دستگاه سل کانترفول دیف تمام اتوماتیک (ORPHEE(Mythic 22، سل کانترتمام اتوماتیک ERMA(ژاپن) و سل کانتر دیاترون اتریش (Back up) جهت انجام CBC * کواگولومتر اتوماتیک Sinnowa جهت آزمایشات انعقادی * دستگاه ESR Analyser , Lena (اسپانیا ) جهت انجام سدیمانتاسیون اتوماتیک طی 24 دقیقه * دستگاه Nyco Card (انگلیس ) جهت انجام آزمایش , HbA1c, D-dimer و... بصورت اورژانس . کنترل کیفیت آزمایشات بخش هماتولوژی نیزتوسط روش های کنترل کیفی داخلی وروشهای تکمیلی (دلتا چک , لمیت چک و فرمول چک )انجام می شوند.
نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو