آزمايشات هفتگيشنبه Hb Electerophoresis – Pr Electrophoresis - C.ANCA- P.ANCA - HLA(B5-B27-B51-B8)- Digoxin - Thyroglobulin - Anti TG - Anti TTG(IgG)- FT3 - Antiphosplipid Ab(IgG/IgM) - Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM) - ACTH - Metanefrin – Normetanefrin – C.peptide – Cyclosporin - B2 Microglobulin - H.Pylori(IgG/IgM/IgA) - DHEA.SO4 - 17(OH)Progestrone – Insulin - Pappa - Free BetaHCG – Inhibin A – Un.Estriol - IGF1
يكشنبه CH50 - Hydatic Ab – PTH - Toxo Avidity - Rubella Avidity - CMV Avidity - IgE – Ceruloplasmin – IGFBP3 Aldostron - Protein C – Protein S – Anti TrombinIII - Alfa1 antitrypsin(SRID) - Free Testostron - Myco(IgG/IgM) – DHT - Anti CCP - Anti TTG(IgA) – ANA - Anti DNA - Cortisol – GH
دوشنبه Hb Electrophoresis - Pr Electrophoresis – Immuno Electrophoresis – ANCA - C.ANCA - P.ANCA – Digoxin C.Peptide - HLA(B5-B27-B51-B8) - ACTH - ASCA - FT3 - HDV Ab - EBV(IgG/IgM) - Anti TTG(IgG) Antiphosplipid Ab(IgG/IgM) - Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM)- Anderstandion- Thyroglobulin- AntiTG C.peptide-Cyclosporin-B2 Microglobulin - EBV(IgG-IgM) - H.Pylori(IgG/IgM/IgA) – Insulin - DHEA.SO4 -17(OH)Progestrone - IGF1
سه شنبه FTA - VZV(IgG/IgM) - IgE - Anti Gilliadin - Oxalate – Citrate – PTH – Listeria (IgG/IgM) - Rubella Avidity - CMV Avidity – Vit A – Vit E - Anti CCP- Anti TTG(IgA) - ANA - Anti DNA - Pappa - Free BetaHCG – Inhibin A – Un. Estriol
چهارشنبه Hb Electrophoresis - Pr Electrophoresis - CH50 - C.ANCA - P.ANCA -Digoxin - HLA(B5/B27/B51/B8) – FT3 - Anti TTG(IgG) - Antiphosplipid Ab(IgG/IgM)-Anti cardiolipin Ab(IgG/IgM)-Chlamydia(IgG/IgM) – ACTH – Ceruloplasmin - ProteinC– ProteinS - Anti TrombinIII - Alfa1antitrypsin(SRID)- Thyroglobulin - Anti TG - C.peptide– Cyclosporin - B2 Microglobulin – Aldostron – Free Testostron - Myco(IgG/IgM) - H.Pylori(IgG/IgM/IgA) – Cortisol – DHT – GH - DHEA.SO4 - 17(OH)Progestrone - IGF1 – Insulin
بنجشنبه EBV(IgG-IgM) - PTH - IgE- ASCA - Anti CCP - Anti TTG(IgA) - ANA - Anti DNA - Rubella Avidity - CMV Avidity
نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو