بخش بيو شيمي


بخش بیوشیمی مجهز به دستگا ههای اتو ا نالا یزر، فتو متر و ا سپکتوفتومتر ، نایکوکارد،TLC، و فلیم فوتومتر GVDمیباشد . کنترل کیفیت آزمایشات به روش آماری با استفاده از کالیبراتور Trucal uو دو نوع سرم کنترل نرمال و بالا (Trulab N & P) و توسط قوانین وستگارد انجام میشود . کلیه ی آزمایشات غیر طبیعی مجددا تکرار می شوند . نمونه های کنترلی در هر سری کاری مورد استفاده قرار میگیرند و نتایج حاصله توسط مسئول فنی مورد ارزیابی قرار میگیرند. همچنین کیت های جدید خریداری شده دربخش کنترل کیفی آزمایشگاه ابتدا CV وbias آنها تعیین گردیده و چنانچه خطای کلی آنها از خطای مجاز قابل قبول (total allowable error) بیشتر نباشند مورد استفاده قرارمی گیرند. ظروف و وسایل نمونه برداری نیز از نظر دقت وصحت (bias,cv) درواحد کنترل کیفی ارزیابی می شوند.

نتيجه آزمايش
1399/08/06   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو