بانك آزمايش ها
نمايش بر اساس  حروف الفبا    
نمايش بر اساس گروه بندی آزمايش ها    


A  :مرتب شده بر اساس
 
 واحدنام اختصارینام كامل علمی
 AmoniAmmonia (plasma)
 Alp AfterAlkalin Phosphatas Afterheating
u/lAlpALP
U/lAldAldolase
Unit/LAmylAmylase
g/dlAlbAlbumin
RitoA/GA/G
RatioA.F.Atrogenic Factor
U/LADAAdenosine Deaminase;ADA
 Alb (UrineAlbomin (Urine Random)
 Amyl(24hr)Amylase (24hr)
IU/MLASOAnti-streptolysin O;ASO
U/mlCCPAnti CCP
 Anti.smAnti. Smith
 A.GBMAnti Glumeral Basement Membera
Index ValueANAAnti Nuclear antibody;ANA
IU/mlA.DNAAnti- DNA
TiterAMAAMA
TiterASMAASMA
U/mlANCAANCA
U/mlAGA(IgA)Anti Gliadin Antibody (IgA)
U/mlAEAAnti Endomysial Antibody (AEA)
U/mlcardi IgmAnti Cardiolipin Ab(IgM)
Iu/lACEACE
U/mlCardi(IgGAnti Cardiolipin Ab (IgG)
U/mlA.Phospho Anti Phospholipid (IgM)
U/mlA.Phospho Anti Phospholipid (IgG)
U/mlASCAASCA
 AGA(IgG)Anti Gliadin Anitibody (IgG)
mg/dlA.1 TripciAlpha 1 Antitrypsin
U/mlASCA (IgG)ASCA (IgG)
U/mlASCA (IgA)ASCA (IgA)
 Ameo AbAmeobiasis


نتيجه آزمايش
1399/08/06   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو