مراسم بزرگداشت روز آزمایشگاهیان و گرامیداشت زاد روز دانشمند برجسته حکیم سید اسماعیل جرجانی، روز سی ام فروردین با حضور رئیس سازمان نظام پزشکی، نمایندگان و پیشکسوتان انجمن های دکترای علوم آزمایشگاهی، آسیب شناسی، متخصصین علوم آزمایشگاهی بالینی ایران، ژنتیک پزشکی، فن آوران علوم آزمایشگاهی، جامعه علمی آزمایشگاهیان ایران و جامعه صنفی آزمایشگاهیان بالینی کشور در کتابخانه ملی برگزار گردید. دکترسیدمجیدسزاوارکمالی درمراسم تجلیل ازبرگزیدگان کشوری بعنوان مسئول فنی برگزیده دکترای علوم آزمایشگاهی درسال 94 انتخاب گردید.


برگزیدگان کشوری سال 94
1395/06/27 نمایش بزرگتر تصویر  

اهدای لوح تقدیر
1395/06/27 نمایش بزرگتر تصویر  

برگزیدگان کشوری سال 94
1395/06/27 نمایش بزرگتر تصویر