روزدوشنبه مورخ 94.08.11 کنفرانس آموزش الایزا وروشهای ایمونواسی درآزمایشگاه دکترسزاواربرگزارگردید.