کنفرانس آموزشی پذیرش ونمونه گیری درروزسه شنبه مورخ 94/07/21 درمحل آزمایشگاه دکترسزاوار توسط خانم زهره زحمتکش برگزارگردید.درپایان ازکلیه شرکت کنندگان آزمون کتبی بعمل آمد.