کنفرانس ممیزی درآزمایشگاه روز پنجشنبه 19/11/1391ساعت 14:30الی18:30 توسط خانم مهندس کیانی نژاد درمحل آزمایشگاه دکترسزاواربرگزارگردید.