کنفرانس ماهیانه آزمایشگاه دکترسزاوارتحت عنوان چرخه عدم انطباق روز پنجشنبه 14/02/1390 توسط آقای مصطفی شیرازی برگزارگردید.