کنفرانس علمی ایمنی وبهداشت درازمایشگاه توسط خانم شهربانوحقیقی(مسئول ایمنی ومدیرفنی آزمایشگاه )مورخ 04/12/1390 ساعت 16:30 درمحل آزمایشگاه دکترسزاواربرگزارگردید.درپایان جلسه ضمن برگزاری آزمون ،به حاضرین گواهی شرکت در کنفرانس علمی آموزشی ایمنی وبهداشت درآزمایشگاه داده شد.