پنجشنبه 06/11/1390 کنفرانسهای علمی زیردرآزمایشگاه دکترسزاواربرگزارگردید: 1- استانداردسازی : نیاز یا الزام ؟(ارائه : دکترسزاوار) 2- کنترل متغیرهای قبل از ازمایش (ارائه : سعید اسمانی ) 3- کنترل متغیرهای حین و بعد از انجام آزمایش ها (ارائه : حامد یزدی )