کنفرانس علمی اصول کنترل کیفیت داخلی درتاریخ 01/10/1390 توسط آقای دکترسزاواردرمحل آزمایشگاه برگزارگردید.دراین جلسه کلیاتی درمورد متغیرهای قبل ، حین وبعدازآزمایشها ارائه شد ودرخصوص کنترل کیفیت آماری ،تفسیر چارتهای کنترل کیفی ،وهمچنین روشهای تکمیلی وکمکی مانند دلتاچک ،لیمیت چک ، فرمول چک ،دابل چک و... مطالبی بیان گردید.کنفرانس بعد درمورد کنترل متغیرهای قبل وبعدازانجام آزمایشها توسط آقایان سعیدآسمانی وحامدیزدی ارائه خواهدشد.