آزمایشات بیوشیمی توسط اتوانالایزر Alpha Classic-AT انجام می شوند.استفاده ازسرم کنترلهای Trulab N،Trulab P و Randox و ترسیم چارتهای کنترل کیفی توسط دستگاه براساس قوانین وستگارد، صحت ودقت آزمایشات را تضمین می نماید.