آزمایشات انعقادی درآزمایشگاه دکترسزاواربصورت اتوماتیک وتوسط کواگولومترSINNOWA انجام می شوند.