مسئول فنی برگزیده کشوری سال 94
1395/06/27 اطلاعات بیشتر  

Full automated Cell Counter(Mythic 22)
1395/04/08 اطلاعات بیشتر  

کنگره ارتقاء کیفیت سال 94
1395/01/14 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس آموزشی ELISAوروش های ایمونواسی
1394/08/11 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس آموزشی پذیرش ونمونه گیری
1394/07/23 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس ممیزی درآزمایشگاه تشخیص پزشکی
1391/11/21 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس علمی چرخه عدم انطباق
1391/02/15 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس علمی ایمنی وبهداشت درآزمایشگاه
1390/12/04 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس های علمی استانداردسازی وخطاهای آزمایشگاهی
1390/11/06 اطلاعات بیشتر  

کنفرانس علمی اصول کنترل کیفیت درآزمایشگاه
1390/10/16 اطلاعات بیشتر  

انجام آزمایشات بیوشیمیایی اتوماتیک
1390/08/26 اطلاعات بیشتر  

دستگاه کواگولومتر
1390/08/26 اطلاعات بیشتر  

دستگاه نایکوکارد
1390/08/26 اطلاعات بیشتر  

انجام آزمایشات هورمونی اورژانس
1390/08/26 اطلاعات بیشتر  

اسپرموگرام و IUI
1390/08/26 اطلاعات بیشتر  

نصب وراه اندازی دستگاه آنتی بیوگراف
1390/08/23 اطلاعات بیشتر