اخبار سایت
     
    انتخابات انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران - شاخه خراسان روزجمعه مورخ 93/7/11ساعت 10 صبح لغایت 2 بعدازظهردرتالاردکترصراف سازمان نظام پزشکی مشهدبرگزارگردید.ناظرین انتخابات عبارت بودندازجناب آقایان دکترهاشمی مدنی،دکتربختیاری ودکترصادقی تبارازانجمن مرکزی دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ونیز جناب آقای دکترشمسیان از سازمان تظام پزشکی مشهد. درابتدای مراسم خلاصه ای از عملکردهیئت مدیره دوره قبل توسط دکترسزاوار گزارش گردید سپس آقای دکترشمسیان درخصوص نقش وجایگاه انجمن هادردوره جدیدوزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی مطالبی رابیان نمود وبعدازایشان آقای دکترهاشمی مدنی عضو هیئت مدیره مرکزی انجمن دکترای علوم آزمایشگاهی تشخیص طبی ایران ومدیر برنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی انجمن مطالبی زا بیان نمودند. سپس هیئت رئیسه ای متشکل از آقایان دکترشمسیان ،دکترهاشمی مدنی،دکتربختیاری ودکترصادقی تباراجرای انتخابات را برعهده گرفتند. پس ازرای گیری وشمارش آرا اعضایی که بعنوان هیئت مدیره انتخاب شدندعبارت بودنداز : دکترمجیدسزاوارکمالی،دکترمحمدمهدی اجتهادی،دکترعلی یوسفی،دکترصدیقه گوینده،دکترجلیل آگنج،دکترفریداسماعیل زاده، دکترهایده هادوی نیا. ضمنا آقای دکتربهرام ریاحی بعنوان بازرس انجمن انتخاب شدند. بعدازانتخابات دوکنفرانس علمی توسط اساتیدارجمند جناب اقای دکترهاشمی مدنی ( مروری بربرنامه ارزیابی کنترل کیفیت خارجی) وجناب آقای دکتربختیاری (نحوه برخوردباچالش هادرنتایج تست های تیروئید)برگزار گردید .مراسم فوق با پذیرایی وصرف ناهار خاتمه یافت .

نتيجه آزمايش
1399/07/01   : امروز
 
جهت ورود به سيستم جواب دهي اينترنتي بر روي لينك زير كليك كنيد
 
سيستم جواب دهی   
 
منو