بخش بيوشيمی

   بخش هماتولوژی 

   بخش پذيرش 

   بخش هورمون شناسی 

   درباره مسئول فنی 

   درباره آزمايشگاه 

   بخش انگل شناسی 

   بخش ميكروب شناسی 

   بخش نمونه گيری